Registrovat Zapomenuté heslo

Všeobecné obchodní podmínky

Vojtěcha Vojíka
identifikační číslo: 66868297
www.sportovnitipyasazky.cz, info@sportovnitipyasazky.cz

1. Úvodní ustanovení

 • Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele webu „Sportovní tipy a sázky“ a přihlášených uživatelů. Jedná se o poskytování placené služby poradenství sázkových tipů na vybrané sportovní zápasy.
 • Uživatel, který chce přijímat VIP tipy s časovým předstihem, je povinen se zaregistrovat a splnit další níže uvedené podmínky, zejména uhradit předem stanovený finanční obnos za tyto služby nebo uhrazení finančního poplatku za uplynulý měsíc, když bude využívat strategii SYSTEMATICKÉ VKLADY na VIP TIPY, která bude platná od 1.11.2017

2. Registrace

  – Klient, který využívá strategii SYSTEMATICKÉ VKLADY na VIP TIPY a neuhradí poplatek ve výši 10% z čistého zisku uplynulého měsíce do sedmi pracovních dnů, tímto mu zaniká členství na další měsíc. Registrace zůstává. Pokud byl uplynulý měsíc v mínusu, členství se na další měsíc automaticky prodlužuje zdarma.

 • Registraci je nutné provést pomocí registračního formuláře publikovaného na webových stránkách provozovatele.
 • Registraci může provést pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům. Registrace a plné využívání služeb provozovatele je svobodným rozhodnutím uživatele samého.
 • Odesláním registrace uživatel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil v plném rozsahu, že jim rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí.
 • Provozovatel se zavazuje nepředávat za žádných okolností osobní údaje a obsah vzájemné komunikace třetím stranám.
 • V případě, že uživatel provede duplicitní či neúplnou registraci, nebo se smyšlenými či zkreslenými údaji, je provozovatel oprávněn takovouto registraci odmítnout. Toto oprávnění se vztahuje i na případy registrace osob, u nichž v minulosti bylo zjištěno zneužití služeb poradenství sázkových tipů.
 • Zrušení registrace uživatelem je možné provést odesláním žádosti na kontaktní e-mail provozovatele. Zrušení registrace je zdarma.
 • V případech zneužití informací uživatelem, jednání v rozporu s platnými právními předpisy a zákony, neprovedených či opožděných úhrad, vzniká provozovateli právo na zrušení účtu uživatele bez možnosti jakékoli náhrady.
 • Nárok na vrácení uhrazených poplatků vzniká uživateli v případě nedostupnosti služeb provozovatele či opakované nefunkčnosti systému. Výše vratné částky je určena poměrně dle počtu zaslaných tipů za předmětné období.

3. Upozornění

 • Uživatel bere na vědomí, že provozovatelem není poskytována záruka za zaslané tipy a není garantována správnost zasílaných a zveřejňovaných tipů z důvodu vyšší moci a okolností na ní závislých.
 • Registrační účet uživatele je nepřenosný a jedinečný. Údaje uživatelů jsou ověřovány pomocí IP adres. V případě podezření na zneužívání účtu či využívání třetí osobou, bude účet automaticky smazán bez nároku na reklamaci či vrácení již uhrazených prostředků.
 • Uživatel bere na vědomí, že v případech záporného zisku se již uhrazené finanční prostředky nevrací.
 • Služba má pouze informativní charakter. Je tedy vůlí a rozhodnutí každého uživatele, zda získané informace a tipy využije či nikoli.
 • Důrazně upozorňujeme všechny uživatele služby „Sportovní tipy a sázky“, aby sázeli s rozumem, rozvahou a plnou odpovědností.

4. Povinnosti a práva

  Klient, který má předplacené členství VIP tipů, má právo využívat strategii SYSTEMATICKÉ VKLADY na VIP TIPY bez jakýchkoliv dalších poplatků.

 • Služba „Sportovní tipy a sázky“ je službou placenou, tipy na kurzové sázky jsou dostupné pouze v uzavřené sekci.
 • Uživatel je povinen využívat tipy pouze pro své osobní účely. Poskytnutí či přeprodej získaných informací je výslovně zakázán, což platí i pro veškerou komunikaci za účelem přeprodeje, ať k samotnému prodeji došlo či ne. V případě zjištění těchto skutečností bude registrace uživatele okamžitě zrušena bez možnosti reklamace a jakékoli náhrady. Uživatel, který poruší tyto podmínky, se vystavuje finančnímu postihu až do výše 500.000,- Kč.
 • Provozovatel služby „Sportovní tipy a sázky“ se zavazuje poskytovat registrovaným uživatelům tipy pro kurzové sázení min.1- 2 hodiny před začátkem doporučené události.

5. Ochrana osobních údajů

 • Registrací uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Údaje jsou zpracovávány za účelem zařazení do databáze, pro výkon povinností a práv a pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je udělen dobrovolně, uživatel má právo jej kdykoli odvolat za podmínky úplné úhrady všech závazků vůči provozovateli.
 • Uživatel souhlasí s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy provozovateli z důvodu předávání tipů a vzájemné komunikace. Zároveň uživatel uděluje provozovateli souhlas s archivováním veškeré vzájemné komunikace po dobu registrace či dobu nezbytně nutnou pro výkon povinností a práv při vypořádání odebraných služeb. Tato komunikace může být použita jako důkazní materiál při případném soudním, správním či jiném řízení.

6. Ostatní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2015.
 • Veškerá ustanovení těmito obchodními podmínkami neupravená, se řídí příslušnými platnými zákony a právními předpisy.
 • Změna obchodních podmínek může být učiněna kdykoli. Nabytí účinnosti změn je stanoveno na 15. kalendářní den ode dne zveřejnění upravených obchodních podmínek. Každý registrovaný uživatel bude ohledně změny obchodních podmínek informován na poskytnutý kontaktní e-mail. Nesouhlas s nově vydanými obchodními podmínkami opravňuje uživatele k podání žádosti o zrušení registrace.